Đi mua sắm quanh các trung tâm mua sắm hàng đầu của Sài Gòn với chuyến tham quan này! Lên xe máy để đi lại...
Available through out the year:
 • Th1
 • Th2
 • Th3
 • Th4
 • Th5
 • Th6
 • Th7
 • Th8
 • Th9
 • Th10
 • Th11
 • Th12